XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

XVII Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2014 odbyła się 3-4 kwietnia 2014 r. w Hotelu Radisson BLU, w Szczecinie.

Przestępczość ewoluuje

(artykuł autorstwa A. Sitarek, 4.04.2014, Dziennik Ubezpieczeniowy, Warszawa)

Zaufanie do branży, potrzeba tworzenia baz danych oraz coraz lepiej przygotowane przestępstwa ubezpieczeniowe to główne tematy tegorocznej konferencji w Szczecinie - relacjonuje Anna Sitarek – Redaktor Prowadząca Dziennika Ubezpieczeniowego
... odbył się pierwszy dzień XVII Konferencji "Przestępczość Ubezpieczeniowa". Tym razem hasłem przewodnim corocznego spotkania było: "Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia klienta".
Coraz większy ciężar gatunkowy
Podczas spotkania kontynuowano myśl zapoczątkowaną już rok wcześniej - starano się wyjść poza tematykę fraudów w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Poprzednim razem skupiono się na ubezpieczeniach na życie. Tym razem podejście do tematu było jeszcze szersze. Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, zwracał uwagę na rosnącą liczbę wyłudzeń w ubezpieczeniach finansowych. Będzie to widać w danych za 2013 r.
Z kolei Robert Dąbrowski, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PZU i PZU Życie, zwrócił uwagę na ryzyka dla rynku finansowego. Przestępstwa przepływają bowiem przez różne sektory. Nie muszą dotyczyć tylko ubezpieczycieli, ale dotknąć mogą również banki czy firmy leasingowe. Wymienił przykład, gdzie z rynku finansowego wypłynęło 40 mln zł z jednego przestępstwa bez udziału ofiar. Bo w przypadku przestępstw międzysektorowych standardem są duże straty jednostkowe.
Rynek dostrzega, że przestępstwa ubezpieczeniowe są coraz cięższe. Piotr Raubo, dyrektor Biura Przeciwdziałania i Wyłudzeniom w Warcie i Warcie Życie, przekornie mówił, że niedługo ubezpieczyciele będą tęsknić za wyłudzeniami okazjonalnymi takimi jak np. zawyżanie roszczeń. Bo coraz częstsze są wyłudzenia umyślne. Również Andrzej Maciążek zwrócił uwagę na postępujący wzrost działania zorganizowanych grup przestępczych.
Zgromadzić dane
Jednym z omawianych tematów były też różnego rodzaju bazy, które ubezpieczyciele powinni wspólnie tworzyć.
Wojciech Soleniec, partner EY, przedstawił projekt nowej bazy zdarzeń i szkód dla ubezpieczeń majątkowych innych niż komunikacyjne oraz ubezpieczeń życiowych. PIU ma pełnić rolę administratora, a UFG jako outsourcer prowadzić będzie obsługę zasilania i usługi udostępniania danych. Niedługo ruszy pilot bazy. Na razie w przedsięwzięciu wezmą udział jedynie PZU i Warta. Reszta ubezpieczycieli choć również byłaby zainteresowana, to ograniczona jest przez rozwiązania IT - na razie nie jest w stanie zasilić bazy.
Z kolei Paweł Mirowski, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Uniqa, zachęcał do korzystania z bazy agencyjnej PIU. Wskazując, że jest to narzędzie wspomagające eliminację nierzetelnych agentów ubezpieczeniowych.
Zwiększyć zaufanie
Podczas konferencji przewijał się jako swego rodzaju "leitmotiv" temat zaufania. Dr Piotr Majewski z Katedry Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, mówił, że w interesie ubezpieczycieli jest zwiększanie poziomu zaufania do sektora. Wyniki badań, które przytaczał wskazują, że wyłudzanie odszkodowań charakteryzuje się co prawda pewnym poziomem przyzwolenia społecznego, jednak wartości te ulegają obniżeniu. Główny problem jest taki, że nieuświadomiony klient nie widzi powiązania pomiędzy przestępstwem a wysokością składki, jaką przyjdzie mu zapłacić.
Piotr Okrasa, dyrektor ds. usług brokerskich w Rema Broker, wskazywał, że klienci oczekują uczciwości. Kto by się chciał ubezpieczyć u okradanego ubezpieczyciela? - pytał retorycznie. Dlatego zakłady nie decydują się na nagłaśnianie wyłudzeń medialnie. Z drugiej strony, "milcząca akceptacja" zjawiska również podważa zaufanie publiczne do tych instytucji. Zwracał uwagę, że w ubezpieczeniach widoczny jest nie tylko niski poziom zaufania, ale także niski poziom lojalności.
To już tradycja
Tradycyjnie w Szczecinie udało się zgromadzić imponującą liczbę uczestników, choć wydaje się, że nieco mniejszą niż np. w roku ubiegłym. Uczestnicy więcej czasu spędzali też chyba podczas rozmów kuluarowych na korytarzach niż na samych wykładach. Podczas licznych prezentacji przytoczono pokaźną liczbę konkretnych przypadków udaremnionych wyłudzeń. Pokazywano jak dochodzono do tego, że dane zdarzenie było przestępstwem. Dzielono się wiedzą.
Tradycyjnie też program był bogaty. Choć tym razem prelekcje zajęły jedynie pierwszy dzień konferencji. Dziś natomiast wszyscy uczestnicy są na warsztatach na torze gokartowym, by w praktyce doskonalić umiejętności bezpiecznej jazdy.
Konferencja zawsze jest wydarzeniem w branży. Wydarzeniem, w którym warto uczestniczyć…………

Cały artykuł autorstwa Anny Sitarek znajdą Państwo na stronie:

http://s.ogma.pl/489f896a

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NABYCIEM MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH
Z TEGOROCZNEJ KONFERENCJI PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
proszę o kontakt z Agatą Lewandowską pod nr tel: 607 925 999

lub e-mail: agata.lewandowska@szczecin-expo.org
Materiały są do nabycia w cenie 24,60 zł za sztukę.

 

Temat wiodący

XVII Konferencji
PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014

Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia klienta

Poruszana tematyka dotyczyć będzie: granic odpowiedzialności karnej za przestępstwo rozpowszechniania informacji z postępowania przygotowawczego z punktu widzenia działalności ubezpieczeniowej; zaufania jako jednej z podstawowych wartości w biznesie; kierunków, problemów, prognoz w przestępczości ubezpieczeniowej - zmieniających się trendów i skali; ryzyka dla rynku finansowego; zjawiska ochrony konsumenta, która ułatwia wyłudzanie świadczeń i odszkodowań; Zaufania do branży ubezpieczeniowej w aspekcie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej; Zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia konsumenta; Wpływu przestępczości ubezpieczeniowej na zaufanie klientów do ZU; projektu nowej bazy zdarzeń i szkód dla ubezpieczeń majątkowych innych niż komunikacyjne oraz ubezpieczeń życiowych; Centralnej Bazy Danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jako narzędzia wspomagającego zakłady ubezpieczeń w działaniach antyfraudowych; Bazy Agencyjnej PIU jako narzędzia wspomagającego eliminację nierzetelnych agentów ubezpieczeniowych; nadużywania ochrony ubezpieczeniowej przez konsumentów w ubezpieczeniach majątkowych; szarej strefy nieprawidłowości - ubezpieczenia kredytobiorców; nadużywania ochrony ubezpieczeniowej przez konsumentów w ubezpieczeniach na życie; omówienia profilu wyłudzacza świadczeń i odszkodowań w zakładach ubezpieczeń – słabości ubezpieczycieli, czy wyjątkowej przebiegłości sprawców.

Drugi dzień konferencji będzie miał charakter warsztatowy. 
Scenariusz warsztatów oparty został na programie szkoleń prowadzonych w Akademii Bezpiecznej Jazdy i zrealizowany będzie pod opieką licencjonowanych instruktorów doskonalenia techniki jazdy na terenie Toru Gokartowego. Zajęcia warsztatowe stworzą możliwość rywalizacji, doskonalenia techniki jazdy, jak i uświadomią uczestnikom skutki wypadków, które mogą wydarzyć się na drodze. Warsztaty przeprowadzą specjaliści z Akademii Bezpiecznej Jazdy „Pro Driving Team” oraz firmy gokart.pl. 

Cele warsztatów:
istotne zmniejszenie udziału osób i kierowanych przez nich pojazdów w wypadkach i kolizjach drogowych,
podniesienie i poszerzenie umiejętności właściwego i szybkiego reagowania w sytuacjach  zagrożenia na drodze,
zwiększenie ogólnego komfortu poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Konferencja w Szczecinie służy wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami zakładów ubezpieczeń w zakresie ujawniania i skutecznego przeciwdziałania zjawiskom przestępczym w ubezpieczeniach, a także skutecznej współpracy przedstawicieli instytucji zajmujących się ściganiem tych zjawisk. Organizacja konferencji przyczynia się do prowadzenia efektywnej profilaktyki dotyczącej oszustw ubezpieczeniowych i pozwala wypracować metody działania służące wykrywaniu przestępstw. Nagłośnienie problemu, wymiana informacji oraz doświadczeń pozwala skuteczniej przeciwdziałać przestępczości ubezpieczeniowej, w tym także zorganizowanej. Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, organów administracji państwowej, administracji rządowej oraz innych instytucji funkcjonujących na rynku ubezpieczeń zyskają kolejną okazję do wypracowania zasad współpracy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przestępczości ubezpieczeniowej.
 
Publikacje 
Publikacje, które rokrocznie towarzyszą spotkaniom stały się nie tylko dokumentacją merytoryczną konferencji, ale i skarbnicą wiedzy na temat niepożądanych zjawisk zachodzących na rynku ubezpieczeń. Dlatego ważnym dla środowiska jest zapewnienie ciągłości i wysokiego poziomu spotkań oraz towarzyszących mu materiałów konferencyjnych. Do tej pory wydaliśmy 16 takich publikacji.
 
Podczas szesnastoletniej współpracy z praktykami tematu - przedstawicielami Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz przedstawicielami środowiska: Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Rzecznika Ubezpieczonych, Prokuratur: Krajowej, Okręgowych i Apelacyjnych, Wojewódzkich i Miejskich Komend Policji i Straży Pożarnej, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych wyspecjalizowaliśmy się w organizacji konferencji dotyczących zjawisk przestępczych w ubezpieczeniach. Liczymy, że dzięki Państwa poparciu i zaangażowaniu ta wieloletnia tradycja zostanie zachowana, co stworzy możliwość dalszego, wielokierunkowego rozwoju i integracji środowiska osób zajmujących się badaniem, zapobieganiem i ściganiem przestępstw ubezpieczeniowych.
 
Serdecznie zapraszam do udziału w tym ważnym dla środowiska ubezpieczeniowego wydarzeniu. Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości serdecznie proszę o kontakt pod nr: +48 91 831 49 22 lub +48 607 925 999 lub drogą elektroniczną: agata.lewandowska@szczecin-expo.org
 
Proszę pamiętać, że zgłaszając udział w konferencji nie dokonują Państwo jednocześnie rezerwacji pokoju w hotelu. Rezerwacji dokonają Państwo (we własnym zakresie), wypełniając i wysyłając do hotelu formularz rezerwacji (pdf), znajdujący się w zakładce "Do pobrania" - w lewym, dolnym rogu strony. Opłata za udział w konferencji nie pokrywa kosztu noclegów!!! Hotel gwarantuje pokoje w promocyjnych cenach dla dokonanych rezerwacji do dnia 17.03.2014 r. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce "Hotel - oferta noclegowa".
 
Z poważaniem
 
Agata Lewandowska
Dyrektor Biura Zarządu
 

Organiztor  
  

 Partnerzy