XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

 

XIII edycja - rok 2010 
Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"


Termin: 11-12 marca 2010 r.
Miejsce: Hotel Radisson BLU, Szczecin 
 
Patronat Honorowy:
Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP
gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji
Jan Grzegorz Prądzyński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
 
Przewodniczący Rady Programowo – Naukowej i Redaktor Naukowy Materiałów Konferencyjnych
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
Partner Główny konferencji:
Grupa PZU S.A.
 
Główny Partner Merytoryczny:
Polska Izba Ubezpieczeń
Patronat Medialny 
Gazeta Ubezpieczeniowa
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
Dziennik Ubezpieczeniowy
Miesięcznik Ubezpieczeniowy 
Telewizja Polska Oddział Szczecin
Money.pl
 
Podczas konferencji swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, organów nadzoru i instytucji ubezpieczeniowych z kraju jak i z zagranicy oraz wybitni profesorowie zajmujący się tematyką z dziedziny ubezpieczeń. Obrady przeprowadzono z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego, w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim.
W ramach konferencji opublikowano, recenzowane przez prof. zw. dr hab. Stanisława Flejterskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, Materiały Konferencyjne o objętości 388 stron, zawierające czternaście polskich oraz osiem zagranicznych artykułów i prezentacji.
 
Wystąpienia w pierwszym dniu konferencji poświęcone były problemom związanym z międzynarodową wymianą informacji ubezpieczeniowej pomiędzy państwami Europy Wschodniej i Zachodniej. Zaprezentowano piętnaście prezentacji przygotowanych przez zagranicznych i krajowych przedstawicieli myśli ubezpieczeniowej. W pierwszym dniu obrady przeprowadzono w trzech blokach tematycznych. 
W pierwszym bloku zaprezentowano następujące tematy:
- Wymiana informacji jako narzędzie niezbędne do efektywnego przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Wdrażany w Polsce system wymiany informacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń oraz dalsze kierunki zmian. Konieczność podjęcia prac nad systemem europejskim. Prezentacja przygotowana przez Roberta Dąbrowskiego - Przewodniczącego Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń z Warszawy;
- Współpraca i wymiana informacji – czynniki zwiększające wykrywalność przestępstw ubezpieczeniowych – studium przypadków. Prezentacja przygotowana przez nadinspektora Wojciech Olbryś – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie;
- Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania. Prezentacja przygotowana przez komisarza Jarosława Sordyla - Eksperta Sekcji ds. Europolu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, Warszawa;
- Nowe metody wymiany informacji i udostępniania danych Zakładom ubezpieczeń przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Prezentacja wspólna przygotowana przez Wojciecha Bijaka – Dyrektora Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa oraz Przemysława Czaplińskiego – Konsultanta ds. Systemów, Raportowych, Analitycznych i Informatycznych w OI Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
W drugiej części obrad plenarnych przemówienia wygłaszane były wyłącznie przez  gości zagranicznych (Belgii, Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz Holandii). W tej części omówiono następujące tematy:
- Przestępczość ubezpieczeniowa. Definicja problemu oraz podejście do zagadnienia w Europie. Temat zaprezentowany został przez Sandrine Noël – Kierownika Działu Ubezpieczeń CEA, Europejska Federacja Ubezpieczeń i Reasekuracji, Belgia;
- Specyfika oszustw ubezpieczeniowych w krajach nadbałtyckich. Prezentacja wspólna przygotowana przez Viktorasa Paliunasa – Naczelnika Oddziału Kontroli i Prewencji Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU LITWA oraz Broniusa Mildazysa – Zastępcę Dyrektora Działu Prewencji i Kontroli Wewnętrznej PZU Litwa;
- Wymiana informacji w ramach zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej na Ukrainie. Wystąpienie przygotowane przez Dimitry Yarovoya – Dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU Ukraina;
- Aktualne problemy z przestępczością ubezpieczeniową w 2010 roku, w Republice Białorusi. Prezentacja przygotowana przez Sergeya Yakubitskiyego – Zastępcę Dyrektora Generalnego Belgosstrakh, Białoruś;
- Prywatne i publiczne partnerstwo: wspólna odpowiedzialność w zwalczaniu oszustwa i przestępczości dot. pojazdów mechanicznych. Wystąpienie przedstawione przez Wernera Postmę – Konsultanta w Fundacji na Rzecz Zwalczania Przestępczości dot. Pojazdów Mechanicznych AC, a także w imieniu VbV, Holenderskiego Biura Przestępczości Ubezpieczeniowej, Holandia.
Po przerwie obiadowej odbyła się trzecia, ostatnia zaplanowana w tym dniu, część plenarna konferencji. Spośród sześciu zaplanowanych wystąpień, pięć zaprezentowali goście zagraniczni (Szwecji, Rosji, Niemiec, USA, Czech i Wielkiej Brytanii) a jedna prezentacja została przedstawiona przez mówcę z Polski. W tej części obrad przedstawiono i omówiono następujące zagadnienia:
- Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance. Prezentacja przygotwana przez Grzegorza Więcka – Dyrektora Handlowego Biura Szkód Ubezpieczeniowych i Assistance CORIS Varsovie Sp. z .o.o, Warszawa;
- Szwedzkie doświadczenia w kontaktach wschód-zachód i wgląd w działania szwedzkich firm ubezpieczeniowych w zakresie przeciwdziałania oszustwom ubezpieczeniowym. Wystąpienie wygłoszone przez Pera Norströma – Larmtjanst, Szwecja;
- System ubezpieczeniowy w Rosji. Oszustwa w zakresie ubezpieczeń. Problemy walki z oszustwami w Rosji. Prezentacja przedstawiona przez Makarowa Andrieja Sergiejewicza – Kierownika Urzędu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Oranta” Sp. z o.o., Rosja;
- Oszustwo transgraniczne na europejskim rynku używanych samochodów. Wystąpienie wygłoszone przez Franka Brüggink – Dyrektora Zarządzającego, Carfax Europe, Niemcy oraz Marco Arbana – Dyrektora Krajowego, Carfax Europe, USA;
- Środki zapobiegawcze przeciw oszustwom popełnionym z udziałem importowanych  i używanych samochodów. Prezentacja przedstawiona przez Vlastimila Frica – Dyrektora Departamentu Cebia, spol. s r.o., Czechy;
- Narastający obszar oszustw. Prezentacja przedstawiona przez Vishala Marriję - Globalnego Kierownika ds. Usług Finansowych Detica-NetReveal, Wielka Brytania.
Drugi dzień konferencji był próbą rozpoznania zagrożeń rynku ubezpieczeniowego przestępczością ubezpieczeniową zarówno w sensie prawnym, jak i ekonomicznym przez pryzmat nauki i praktyki ubezpieczeniowej. Związki, jakie występują pomiędzy nauką a praktyką ubezpieczeniową pozwalają na budowę i wdrażanie do życia gospodarczego pewnych modeli, wzorców oraz rozwiązań usprawniających walkę z przestępczością ubezpieczeniową. 
Podczas sesji pierwszej, w drugim dniu obrad, zatytułowanej Nauka polska a problematyka przestępczości ubezpieczeniowej zaprezentowano wystąpienia:
- Współczesne finanse i etyka. Sfera formalna i nieformalna. Referat przedstawił prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski z Uniwersytetu Szczecińskiego;
- Kompleksowe, ujednolicone i konsekwentne podejście zakładu ubezpieczeń do przestępczości ubezpieczeniowej jako warunek skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Referat został wygłoszony przez prof. dra hab. Jerzego Handschke z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
- Przestępstwo ubezpieczeniowe w polskim prawie karnym i praktyce ścigania karnego – stan obecny i postulaty zmian. Prelekcję prowadził prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński z Uniwersytetu Warszawskiego;
- Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe. Wystąpienie zaprezentował prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W drugiej części obrad przedstawiane referaty dotyczyły problematyki związanej z: Oszustwami ubezpieczeniowymi w ubezpieczeniach życiowych i majątkowych. W tej części obrad poproszono 
o zabranie głosu znakomitych praktyków ubezpieczeniowych, którzy przedstawili następujące tematy:
- Wykorzystanie najnowszych narzędzi analitycznych do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Prezentacja przygotowana przez Wojciecha Merchelskiego – Dyrektora Działu Integracji Systemów Informatycznych TETA S.A., Wrocław;
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i przestępczości w ubezpieczeniach na życie - wizja wspólnych rozwiązań. Wystąpienie przygotowane przez Jacka Jurzyka – Wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa;
- Współpraca Policji z zakładami ubezpieczeń Działu I oraz II w zakresie zapobiegania, ujawniania 
i zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej. Prezentacja wygłoszona przez mł. asp. Krzysztofa Fałtyna - Specjalistę Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
- Kierunki rozwoju przestępczości ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczeń majątkowych. Wystąpienie przedstawione przez Pawła Mirowskiego – Kierownika Zespołu Operacyjno – Dochodzeniowego UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Łódź;
- Skuteczne pozyskiwanie dokumentacji medycznej z placówek medycznych, NFZ itp. Problemy związane z pozyskiwaniem dokumentacji, aspekty prawne. Przykłady odmowy udostępnianych danych i uzasadnienia. Wystąpienie zaprezentowane przez Aleksandra Malinowskiego – Senior Menadżera Wydziału Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A. oraz TUnŻ WARTA S.A. 
- Metodyka działań wypracowana przez zakłady ubezpieczeń w przypadkach nadużyć ujawnionych w Dziale I. Studium wybranych przypadków. Prezentacja wspólna przygotowana przez: Artura Zwalińskiego – Pramerica Życie TUiR SA, Spółka Grupy Prudential Financial, Inc.; Aleksandra Malinowskiego – Eksperta Wydziału Zapobiegania i Wykrywania Oszustw Ubezpieczeniowych TUiR WARTA S.A.; Monikę Schienke – Menadżera Zespołu Likwidacji Szkód Osobowych z Grupowych Ubezpieczeń na Życie Departamentu Likwidacji Szkód GENERALI Życie TU S.A. oraz Krzysztofa Dudka – Kierownika Zespołu Analiz Przestępczości i Informacji Ubezpieczeniowej, Biura Bezpieczeństwa PZU SA / PZU Życie.
 
W konferencji udział wzięło ponad 160 zaproszonych gości z kraju i za granicy, reprezentujących 79 instytucji i firm. Reprezentowane były 37 towarzystwa ubezpieczeniowe:
1. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Szczecin
2. PZU S.A. Centrum Likwidacji Szkód; Gdańsk
3. AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; Warszawa
4. PZU S.A.; Warszawa
5. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.; Warszawa
6. LINK4 T.U. S.A.; Warszawa
7. GENERALI FINANCE Sp. z o.o.; Warszawa
8. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA; Warszawa
9. Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.; Warszawa
10. AVANSSUR SA Oddział w Polsce; Warszawa
11. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Warszawa
12. Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group; Warszawa
13. PrAT  SK „PZU Ukraina”; Kijów, Ukraina
14. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Warszawa
15. SKOK Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; Sopot
16. CONCORDIA CAPITAL S.A. Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych 
i Rentowych; Poznań
17. PZU Życie S.A.; Oddział w Szczecinie
18. Allianz Polska TU S.A.; Warszawa
19. Pramerica Życie TUiR S.A.; Warszawa
20. Centrum Likwidacji Szkód PZU S.A.; Poznań
21. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group; Warszawa
22. „Warta 24 Plus” Sp. z o.o.; Warszawa
23. B&B Insurance Co; Mińsk, Białoruś
24. “BELROSSTRAKH” Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.; Mińsk, Białoruś
25. TUiR WARTA S.A.; Warszawa
26. AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.; Warszawa
27. AXA Życie TU S.A.; Warszawa
28. STU Ergo Hestia S.A.; Sopot 
29. Centrum Likwidacji Szkód PZU SA; Oddział w Szczecinie
30. PZU Litwa
31. PZU Ukraina
32. „BELGOSSTRAKH” Towarzystwo Ubezpieczeniowe Republiki Białorusi; Mińsk
33. Oranta; Rosja
34. UNIQA TU SA; Łódź
35. TUiR WARTA S.A.; Centrala w Warszawie
36. Pramerica Życie TUiR S.A., Spółka Grupy Prudential Financial, Inc.; Warszawa
37. GENERALI Życie TU S.A; Warszawa
 
Prócz firm ubezpieczeniowych w obradach uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych (42) instytucji oraz firm: 
1. Auto-Ekspert Sp. z o. o.; Warszawa
2. Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.; Bydgoszcz
3. Białoruskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
4. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji; Warszawa
5. Carfax Europe; Monachium, Niemcy
6. CEA Europejska Federacja Ubezpieczeń i Reasekuracji; Belgia
7. Cebia Sp. s r. o.; Czechy
8. CORIS Varsovie Biuro Szkód Ubezpieczeniowych i Assistance Sp. z o.o.; Warszawa
9. Dekra Polska Sp. z o.o.; Warszawa
10. Departament Zapobiegania i Wykrywania Defraudacji Bank Zachodni WBK SA; Warszawa
11. Departamentu Nadzoru Systemowego Komisja Nadzoru Finansowego; Warszawa
12. Detica NetReveal; Wielka Brytania
13. Duńskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli; Hellerup, Dania
14. Dziennik Ubezpieczeniowy; Warszawa
15. Miesięcznik Ubezpieczeniowy; Warszawa
16. Europejski Rejestr Pojazdów; Sierosław
17. Fundacja na rzecz Zwalczania Przestępstw dot. Pojazdów Mechanicznych AVC
18. VBV Holenderskie Biuro Przestępczości Ubezpieczeniowej
19. GWARANT S.C.; Stargard Szczeciński
20. Infovide-Matrix S.A.; Warszawa
21. Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
22. Katedra Finansów i Bankowości Wyższa Szkoła Bankowa; Toruń
23. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
24. Uniwersytetu Szczecińskiego
25. Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
26. Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
27. Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny; Wrocław
28. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
29. Larmtjänst AB; Szwecja
30. Micar; Dojlidy Górne
31. Net Reveal Europe Detica; Wielka Brytania
32. OSA „Białoruski Narodowy Fundusz Ubezpieczeniowy”; Mińsk, Białoruś
33. P.U. SPEKTRUM 2; Myszków
34. Polska Izba Ubezpieczeń; Warszawa
35. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; Warszawa
36. Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A.; Warszawa
37. Scorpio; Dojlidy Górne
38. TETA S.A.; Wrocław
39. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; Warszawa
40. Usługi Pomocnicze – Likwidacja Szkód; Warszawa
41. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
42. Wyższa Szkoła Policji; Szczytno

Organiztor  
  

 Partnerzy