XVII Konferencja PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 2014
Zgłoś uczestnictwo

MIEJSCE I DATA

3-4 kwietnia 2014
Hotel Radisson BLU 
Szczecin

XV edycja - rok 2012 

Konferencja "Przestępczość ubezpieczeniowa"
 
Termin: 15-16.03.2012
Miejsce: Hotel Radisson BLU, Szczecin
 
Patronat Honorowy:
Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości RP
Komendant Główny Policji
Marcin Zydorowicz – Wojewoda Zachodniopomorski
Jan Grzegorz Prądzyński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Przewodniczący Rady Programowo – Naukowej i Redaktor Naukowy Materiałów Konferencyjnych
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
Partner Główny:
Grupa PZU S.A.
 
Główny Partner Merytoryczny:
Polska Izba Ubezpieczeń
 
Sponsor:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
 
Patronat Medialny:
Gazeta Ubezpieczeniowa
Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
Telewizja Polska Oddział Szczecin
Dziennik Ubezpieczeniowy
Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Money.pl
 
Spotkanie poświęcone było oszustwom ubezpieczeniowym dokonywanym przez zorganizowane grupy przestępcze, także o charakterze międzynarodowym. Wraz z rozwojem rynku ubezpieczeniowego ewoluuje również przestępczość ubezpieczeniowa. Oszustwa ubezpieczeniowe obok handlu narkotykami, handlu bronią i żywym towarem to kolejny pod względem opłacalności przestępczy proceder. Firmy ubezpieczeniowe wykorzystywane są również do legalizowania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Struktury organów ścigania zajmujące się przestępczością zorganizowaną oszustwa ubezpieczeniowe włączyły do katalogu swoich działań wykrywczych. Firmy ubezpieczeniowe chcąc być odpowiedzialnym partnerem organów ścigania w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej powinny uwzględnić fakt, że są obiektem działań zorganizowanych grup przestępczych i podejmować działania prewencyjne wewnątrz swoich organizacji. Z uwagi na swój międzynarodowy charakter konferencja tłumaczona była symultanicznie na język angielski i rosyjski.
W ramach konferencji opublikowano, recenzowane przez prof. zw. dr hab. Stanisława Flejterskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, Materiały Konferencyjne, zawierające artykuły i prezentacje konferencyjne. Materiały, z nadanym nr ISBN opublikowano w języku polskim, angielskim i rosyjskim.
Konferencję rozpoczęło wystąpienie inauguracyjne, p.t. Ubezpiecz się od rządu,wygłoszone przez prof. Roberta Gwiazdowskiego – Adwokata, Prezydenta Centrum im.Adama Smitha w Warszawie. Moderatorami sesji tematycznych tegorocznej konferencji byli: prof. zw. dr hab. StanisławFlejterski - Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na WydzialeZarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Marcin Kawiński z Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr AnnaBera z Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki UsługUniwersytetu Szczecińskiego.
Podczas konferencji poruszona została m. in. następująca tematyka:- Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej w kontekście działalnościzorganizowanych grup przestępczych- Zagrożenie przestępczością zorganizowaną dla prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na przykładzie Grupy PZU- Przestępczość zorganizowana w sektorze ubezpieczeń- Rola Prokuratury w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej- Oszustwo i ubezpieczenia komunikacyjne- Projekty: Oslofjordn i Klajpeda. Możliwości międzynarodowej współpracy organów ścigania, firm ubezpieczeniowych i instytucji pozarządowych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej- Planowane zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej przydatne dla  przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładów ubezpieczeń - Przestępstwa Ubezpieczeniowe w Estonii. If P&C Insurance AS Doświadczenie w walce ze zorganizowaną przestępczością w ubezpieczeniach- Przestępczość zorganizowana ujawniona w TUiR WARTA S.A.- Wybrane aspekty działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze oszustw ubezpieczeniowych na Litwie i propozycje walki z tym zjawiskiem- Udział funkcjonariuszy Policji w dokonywaniu przestępstw na szkodę firm ubezpieczeniowych w świetle doświadczeń Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji- Wpływ działalności zorganizowanych grup zajmujących się przestępczością samochodowąna rynek ubezpieczeń w Polsce- Wykrywanie i przeciwdziałanie oszustwom ubezpieczeniowym - Legalizacja pojazdów w Polsce. Schematy działań, identyfikacja dokumentów, problemy strukturalne- Dopuszczalność domagania się od ubezpieczyciela zwrotu świadczenia zapłaconego pokrzywdzonemu przez osobę, wobec której orzeczono w procesie karnym obowiązek naprawienia szkody w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego- Aktualne zagadnienia w obszarze oszustw ubezpieczeniowych na Białorusi w 2011 roku. Problem walki z oszustwami ubezpieczeniowymi  i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku- Systemy informacyjne Europolu wspierające zwalczanie przestępczości poważnej izorganizowanej- Studium przypadku. Działalność zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa  dolnośląskiego - Wałbrzych i okolice, w zakresie wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych- Zasady korzystania z zasobów Ośrodka Informacji UFG na potrzeby przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej- Przestępczość ubezpieczeniowa  jako element działalności zorganizowanych grup - przykłady zorganizowanych grup przestępczych na Łotwie- Oszustwo w ubezpieczeniach zdrowotnych: doświadczenie Włoch- Przyzwolenie społeczne na przestępczość ubezpieczeniową - wyniki badań
 
Z uwagi na jubileuszowy charakter konferencji Organizator wręczył statuetki okolicznościowe uczestnikom i instytucjom, które wspomagały go w procesie przygotowywania organizacyjno – merytorycznego kolejnych edycji konferencji, na przełomie 15 lat. Statuetkę otrzymali:
Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwości RP 
nadinsp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policji
Insurance Europe
Polska Izba Ubezpieczeń
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
TUiR WARTA  S.A.
Andrzej Maciążek – Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
Magdalena Barcicka – Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego FunduszuGwarancyjnego
Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu PZU SA
Rafał Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu TUiR WARTA S.A.
Robert Dąbrowski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PZU SA/PZU Życie SA
nadinsp. Wojciech Olbryś – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Dariusz Łukaszuk – Koordynator Biura Bezpieczeństwa PZU SA/ PZU Życie SA
Agata Osewska – Kierownik Zespołu Biura Bezpieczeństwa PZU SA/ PZU Życie SA
 
W tegorocznej konferencji udział wzięło blisko 160 uczestników z kraju i zagranicy. Reprezentowane były następujące Państwa:  Białoruś, Belgia,  Estonia, Niemcy, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rosja, Szwecji, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy.
W konferencji udział wzięło ponad 150 uczestników oraz gości z kraju i z zagranicy, reprezentujących 74 instytucje i firmy. Uczestnicy reprezentowali 33 towarzystwa ubezpieczeniowe:
1. Allianz Polska Services Sp. z o. o., Warszawa
2. AVANSSUR S.A., Warszawa
3. AVIVA Sp. z o. o., Warszawa
4. AXA POLSKA S.A., Warszawa
5. Belgosstrakh, Białoruś
6. BENAFIA TU S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa
7. BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., Warszawa
8. Centrum Likwidacji Szkód Oddział PZU SA/PZU Życie SA w Szczecinie
9. COMPENSA TU S.A. VIG, Warszawa
10. Concordia Polska TUW, Poznań
11. DAW BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., Warszawa
12. GENERALI T.U. S.A., Warszawa
13. HDI Asekuracja TU S.A., Warszawa
14. ING TU na Życie S.A., Warszawa
15. INTERIURA Polska Sp. z o.o., Wrocław
16. Liberty Seguros Compania de Seguros Y Reaseguros S.A., Warszawa
17. LINK4 TU S.A., Warszawa
18. Polski Związek Motorowy TU S.A., Warszawa
19. Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A., Warszawa
20. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń BLS, Warszawa
21. PREVOIR-VIE Groupe Prevoir S.A., Warszawa
22. PZU SA/PZU Życie SA Oddział w Szczecinie
23. PTU S.A., Warszawa
24. PZU SA, Warszawa
25. PZU Życie SA, Warszawa
26. PZU Litwa 
27. PZU Ukraina
28. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, Sopot
29. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Warszawa
30. TUW SKOK, Sopot
31. UNIQA TU S.A., Łódź
32. WARTA S.A. TUiR, Warszawa  
33. WARTA S.A. TUiR/ TunŻ, Warszawa 
 
Prócz firm ubezpieczeniowych w obradach uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych 41 instytucji oraz firm: 
 
1. AAP Advance Assistance in Poland, Warszawa
2. ABB ALFA Sp. z o. o., Łomianki
3. Audatex Polska Sp. z o. o., Poznań
4. BLOS Sp. z o. o., Wrocław
5. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa
6. „CITO” Różański, Strzebiński S.C., Szczecin
7. ControlExpert Polska Sp. z o. o., Warszawa
8. Crossover Polska, Warszawa
9. Cuningham Lindsey Poland, Warszawa
10. Dziennik Ubezpieczeniowy, Warszawa
11. „Ergo Łotwa“, Łotwa
12. ERNS&YOUNG Business Advisory Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. K., Warszawa
13. ERNST&YOUNG AUDIT Sp. z o. o., Warszawa
14. GWARANT S.C., Stargard Szczeciński
15. Hannover Rueck AG, Hannover Liffre
16. If P&C Insurance AS, Estonia  
17. If P&C Insurance Company LTD, Finlandia
18. „Insurance Europe”, Belgia
19. INVENIT Biuro Dochodzeń Ubezpieczeniowych, Warszawa
20. IPA, Norwegia
21. Kancelaria CMS Cameron McKenna, Warszawa
22. Komenda Główna Policji, Warszawa
23. Komenda Miejska Policji, Szczecin
24. Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin 
25. Komenda Wojewódzka Policji, Wrocław
26. Larmtjänst International, Szwecja
27. LCS-LOSS Control Service Sp. z o. o., Warszawa
28. LEGAL Badanie Autentyczności Dokumentów, Piaseczno Bobrowiec
29. Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Warszawa
30. „P i K” Piotr Kwiatkowski Usługi Pomocnicze dla Towarzystw Ubezpieczeń przy Likwidacji Szkód, Warszawa
31. Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa
32. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Warszawa
33. Prokuratura Generalna, Warszawa
34. SAS INSTITUTE Sp. z o. o., Warszawa
35. Stowarzyszenia Łotewskich Firm Ubezpieczeniowych, Łotwa
36. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
37. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa
38. UNISALUTE, Włochy
39. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
40. Uniwersytet Warszawski, Warszawa
41. Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń

Organiztor  
  

 Partnerzy